Medlemsvilkår

Medlemsvilkår

1. FAST Rørvik AS, videre beskrevet som FAST, sitt hovedprodukt er løpende abonnementsmedlemskap med eller uten bindingstid.

2. Medlemskapet løper fra den dagen du melder deg inn. Ved innmelding blir du belastet for treningsavgift for en måned. De til enhver tid gjeldende priser finnes på hjemmesiden under fanen "Bli medlem". Ved tegning av medlemskap med ulike tidsavgrensende kampanjer, f.eks. skoleelev eller sommerferie, vil hele beløpet bli belastet.

3. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden resterende dager av inneværende måned, samt ut påfølgende måned etter oppsigelse. Oppsigelse gjøres KUN via denne hjemmesiden. Logg inn på “Min side”, “Support” og “Opprett sak”.

4. Treningssenteret har 16-års aldersgrense. Du kan bli bedt om å vise legitimasjon. Hvis du er under aldersgrensen, avsluttes medlemskapet umiddelbart, og innbetalt start- og treningsavgift blir ikke refundert.

5. Forhåndsbetalt medlemskap går automatisk over til løpende med månedlig betaling om annet ikke er spesifisert. Om den forhåndsbetalte perioden er under 12 mnd. vil månedsprisen tilsvare månedlig medlemskap uten binding. Om den forhåndsbetalte perioden er 12 mnd. vil månedsprisen tilsvare medlemskap med binding.  

Adgang

1. Medlemmer må ALLLTID ha med personlig adgangskort til trening. Det er dette som gir adgang til senteret. Adgangskort utleveres i resepsjonen. Kun medlemmer med aktivt/betalt medlemskap har lov til å oppholde seg i lokalene.

2. Hvis du mister eller skader et medlemskort må dette umiddelbart meldes til treningssenteret på “Min side”, og nytt kort kan kjøpes i resepsjonen.

3. Medlemskapet hos FAST Rørvik AS er personlig og adgangskort skal ikke overlates/lånes bort til andre. Inngangspartiet og adgangskontrollen er videoovervåket. Medlemskapet kan etter misbruk bli avsluttet uten ytterligere varsel, og innbetalt start- og treningsavgift blir ikke refundert. 

Administrasjon av medlemskap

1. Som medlem administrer du selv ditt eget medlemskap på "Min side". Dette betyr at du selv må logge deg inn på "Min side" dersom du ønsker å endre personopplysninger, betalingskort, legge inn forespørsel om fryseperiode, avslutte medlemskapet etc. Frys eller oppsigelse muntlig, pr. e-post eller brev er ikke gyldig.
Du vil ved frys av medlemskap, eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med bekreftelse.

2. Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på "Min side". Treningssenteret fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

3. Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til support på Min side. Denne har du tilgang til som medlem. 

Frys av medlemskap

1. Behov for frys av medlemskap må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter, og ved sykdom raskest mulig etter sykdomsutbrudd eller skade. Frys av kontraktsperiode gjelder minimum én (1) måned og maksimalt 6 måneder i strekk, og ved følgende årsaker:
• Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
• Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene
• Utstasjonering grunnet jobb, studier eller militærtjeneste.

2. Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling. Frys av medlemskapet må være fastsatt og godkjent på forhånd, og dokumentasjonen må følge fryssøknaden. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir i henhold til avtalen ved kontraktsinngåelse.  

Betaling

1. Som medlem hos FAST aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften hver måned. Du er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid, f.eks. påse at betalingskortet er gyldig. Betalingsopplysningene kan du endre på "Min side".

2. Kvittering for betalt medlemsavgift ligger tilgjengelig på "Min side" under "Betalinger". FAST sender ut påminnelser via mail og SMS for ubetalt medlemsavgift, samt varsel om automatisk utmeldelse, dersom betaling uteblir. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso.  

Angrefrist

Som kunde hos FAST har du full angrerett på din bestilling fra internett inntil 14 dager.
Hvis treningssenteret er benyttet i løpet av disse 14 dagene, faktureres du for halv månedsavgift.

Sikkerhet og trivselsregler

1. FAST er delvis ubemannet og er derfor kameraovervåket, som medlem er du nå informert om dette.

2. Trening hos FAST skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer. Hvis du ønsker å låse inn private eiendeler, kan du ta med hengelås og låse dette inn i garderobeskap mens du trener.

3. Som medlem ved FAST plikter du å følge de til enhver tid gjeldende trivselsregler og smittevernregler.

4. FAST kan, uten forvarsel, si opp medlemsavtalen ved brudd på medlemsvilkår, smittevernreglement eller trivselsregler, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert. 

Antidoping

1. Som medlem ved FAST bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge, og du bekrefter at du frivillig vil la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.

2. FAST ønsker et sunt treningsmiljø og det er nulltoleranse for bruk av dopingmidler blant medlemmene. Alle medlemmer hos FAST må ta avstand fra bruk av dopingmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir FAST rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Vede mistanke på bruk av dopingmidler, vil medlemmet bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale/erklæring om dopingkontroll, der du forplikter deg til å avgi dopingprøve senere mens du befinner deg på FAST, hvis det fortsatt er mistanke om doping. Hvis du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsvilkårene, og det gir FAST rett til å heve medlemsavtalen.

3. Positiv dopingprøve medfører utestengelse og politianmeldelse. 

Personvern

1. Som medlem ved FAST samtykker du til at bedriften innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet, og for å optimalisere treningstilbud. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet adgangskortet benyttes.

2. Som medlem samtykker du til at FAST kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

3. FAST lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem, og i en periode på etter opphør av avtalen. Dette gjelder likevel ikke opplysninger om statistikk for besøk ved det enkelte treningssenter som lagres i 1 år, og deretter anonymiseres. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å rette på/supplere disse. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet). Ansvarlig for behandling av personopplysningene er FAST ved daglig leder. Henvendelser kan rettes til oss via "support" på "Min side".

4. Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling. 

Treningssenterets rettigheter

1. FAST kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post eller SMS.

2. FAST kan gjennomføre nødvendig vedlikehold som medfører begrensning i aktivitet. Dette varsles via oppslag og hjemmeside.

3. FAST har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal FAST varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

4. FAST kan ved force majeure/uforutsette hendelser utenfor vår kontroll, måtte stenge / forandre drift og/eller tilgang til senteret for medlemmer. Avtalen vil da løpe som normalt til medlemmet evt. sier opp avtalen eller aktiverer frys. 

Personvernerklæringer

1. Generelt: FAST tar ditt personvern alvorlig og vil verne om dine opplysninger og påse at disse kun benyttes til på forhånd bestemte formål. Behandlingsansvarlig er daglig leder Treningssenteret

2. Hva vi benytter personopplysningene til:
• Å administrere ditt kundeforhold.
• Føre oversikt over antall brukere på ulike tidspunkt for å optimalisere treningstilbudet.

3. Innsyn, retting, supplering og sletting:
• Som medlem hos FAST har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, og kreve disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger da det er frivillig å gi fra seg disse.Dette gjelder likevel ikke for opplysninger som etter personopplysningsloven kan oppbevares og behandles uten samtykke, for eksempel opplysninger som er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold. Dersom du ønsker innsyn, retting, supplering eller sletting ber vi om at du tar kontakt med oss på via "Min side". Vi vil besvare din henvendelse uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.

4. Lagring:
• Vi lagrer ovennevnte personopplysninger så lenge du er medlem hos Treningssenteret, og i en periode på etter opphør av avtalen.

5. Utlevering:
• Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving, regnskapsbehandling.

6. Kontakt og nyhetsbrev
• FAST benytter personopplysningene for å komme i kontakt med deg og holde deg informert. Som medlem har du samtykket til at FAST kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

7. Kameraovervåking:
• FAST er delvis ubemannet. For å hindre og oppklare evt. ulykker, uhell og hærverk er senteret derfor kameraovervåket. kameraovervåkingen er automatisert , og opplysningene lagres ikke lenger enn 7 dager, men inntill 30 dager dersom det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare ulykker eller forhold.

8. Cookies:
• En informasjonskapsel (cookie) er en tekstfil som en webserver kan lagre på brukerens harddisk når denne laster ned sider fra den aktuelle serveren. Formålet med en slik fil er primært å lagre opplysninger om brukerens interaksjon med serveren for å kunne gjenkjenne brukeren ved senere anledninger og effektivisere senere besøk på samme nettsted. 

Sikkerhet- og trivselsregler

FAST ønsker å tilrettelegge for trygg og givende trening i et hyggelig miljø. 
Her ser du våre trivselsregler som bidrar til et godt treningsmiljø for alle.

1. Bidra til et godt treningsmiljø:
• Vis respekt for og ta hensyn til andre trenende. Et smil og å hilse er alltid hyggelig. Gi plass for andre trenende når du selv er ferdig med apparater og treningsutstyr.

2. Innesko:
• All trening skjer med rene innesko. Utesko plasseres på skohyller i inngangspartiet.

3. Rent treningstøy og god hygiene:
• Bruk kun rent treningstøy og praktiser god personlig hygiene.

4. Adgang/ankomst:
• Alle treningsbesøk skal registreres. Bruk ditt personlige medlemskort ved registrering. Medlemskortet kan kun benyttes av medlemskapets eier.

5. Bekledning:
• Det er ikke anledning til å trene i bar overkropp eller korte shorts. I egentreningssal er det ikke anledning til å trene barbent. Enkelte timer i gruppetreningssal, (f.eks. yoga), er tilrettelagt for barbeint trening.

6. Oppbevaring av eiendeler:
• Klær. bager. sekker o.l. henges opp på knagger i resepsjonsområdet eller i garderobe. Ingen oppbevaring av dette i egentreningssal eller gruppetreningssal. Hvis du ønsker å låse inn verdisaker, kan du benytte eget hengelås på skap i garderobene. Skap brukes kun når du trener. låste skap vil bli åpnet ved dagens slutt og innhold i skapet oppbevares på senteret i 2 uker. FAST er ikke ansvarlig for eiendeler som oppbevares i skapene.

7. Rydd etter deg:
• Hvert medlem er selv ansvarlig for å rydde på plass det utstyret som er brukt.
8. Bruk av apparater /utstyr:
• Treningsutstyr skal behandles med omhu og skal kun benyttes til de øvelsene de er beregnet til. Håndvekter, skiver og annet treningsutstyr skal ikke slippes ned eller kastes. Ved spørsmål om bruk av treningsutstyr, er du velkommen til å spørre oss om råd.

9. Vask av apparat og utstyr:
• Bruk gjerne håndduk når du trener på matte-/styrke- og kondisjonsapparat. Alt utstyr som du har brukt skal vaskes av etter bruk. Papir, kluter og sprayflasker finne du både plassert i treningssalene og ved hygienestasjon.

10. Antidoping:
• All form for doping er strengt forbudt og medfører utestengelse.

11. Mobil/foto:
• Vis hensyn ved mobilbruk. Det er ikke lovlig å ta og publisere bilder av andre uten samtykke. Ha mobil på lydløs under trening, og hold mobilsamtaler og bruk av mobil til et minimum når du er på senteret.

12. Sikkerhet:
• På FAST tar vi vare på hverandre. Ser du noen som trenger assistanse - tilby din hjelp. Hvis du registrerer forhold som du mener representerer sikkerhetsrisiko, ta kontakt med oss umiddelbart. Enten med ansatte når senteret er bemannet, eller ta kontakt via "Min side", eller sender en SMS til resepsjonstelefonen 47 66 89 50.